Pozemkové právo
  • právne poradenstvo v pozemkovom práve,
  • zastupovanie klientov pred príslušnými správnymi orgánmi, najmä v reštitučných veciach podľa zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
  • zastupovanie klientov v katastrálnom konaní,
  • právny audit nehnuteľností