Obchodné právo
  • zakladanie obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť) a družstva, vrátane zastupovania pred obchodným registrom a živnostenským úradom,
  • zmeny v obchodných spoločnostiach a družstve, t.j. zmena obchodného mena, sídla, prevod obchodného podielu, zmena štatutárneho orgánu, premena menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základnho imania zo slovenskej meny na eur a pod.,
  • zrušenie a zánik obchodných spoločností,
  • spisovanie listín o právnych úkonoch (najmä kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o výkone funkcie konateľa, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o zriadení konsignačného skladu, zmluva o predaji podniku, zmluva o kúpe prenajatej veci, zmluva o úvere, zmluva o tichom spoločenstve),
  • pripomienkovanie návrhov zmlúv,
  • zastupovanie v súdnych konaniach týkajcich sa právnych vzťahov podľa Obchodného zákonnka,
  • vymáhanie pohľadávok,
  • vypracovanie právnych stanovísk