Občianske právo
  • poskytovanie právnych rád v občianskom práve,
  • zastupovanie klientov v občianskom súdnom konaní, vrátane spisovania návrhov na začatie konania a žalôb a zastupovania v exekúcii,
  • spisovanie listín o právnych úkonoch (t.j. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o prevode vlastníctva bytu, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, nájomná zmluva, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o postúpení pohľadávky, zmluva o dielo, príkazná zmluva, zmluva o uzavretie budúcej zmluvy, nepomenované zmluvy, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní),
  • pripomienkovanie návrhov zmlúv,
  • vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
  • zastupovanie klientov v katastrálnom konaní pred príslušnou správou katastra, resp. pred katastrálnym úradom, hlavne zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, zápis/výmaz vecného bremena, záložného práva, zápis stavby do katastra nehnuteľností