Právne služby

Advokátska kancelária poskytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Výkon advokácie zahŕňa najmä:
  • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi,
  • poskytovanie právnych rád,
  • spisovanie listín o právnych úkonoch,
  • spracúvanie právnych rozborov,
  • správa majetku klientov,
  • ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Právne služby sú poskytované najmä v nasledovných oblastiach práva:

občianske právo
pozemkové právo
obchodné právo
rodinné právo
dedičské právo
pracovné právo